VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi obchodní společností Silic Média s.r.o. se sídlem Havlíčkova 232, 250 82, Úvaly, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 1, oddíl C, vložce 197816, IČO 24256714, DIČ CZ24256714 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v písemné či elektronické objednávce (dále jen „objednávka“), kupní smlouvě, rámcové smlouvě či smlouvě o dílo (společně dále jen „smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.id-textil.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.
Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují výhradně na kupujícího jako podnikatele, který od prodávajícího v roli podnikatele nakupuje zboží či služby v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.
Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká na základě smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním objednávky (e-mailem, poštou, nebo prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího) kupujícím a písemným přijetím objednávky ze strany prodávajícího (e-mailem nebo poštou). Přílohy smlouvy jsou její nedílnou součástí a ustanovení v nich jsou nadřazené standardním obchodním podmínkám.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1.
Předmětem plnění je dodávka reklamního textilu ID® (Identity) bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1.
Kupní cena zboží a služeb je uvedena v objednávce či smlouvě a nezahrnuje náklady na dopravu, balné, skladné a případné další vícenáklady spojené se zajištěním a dodáním zboží či služeb, není-li v objednávce či smlouvě stanoveno jinak.

3.2.
Veškeré ceny uváděné v cenících, na webových stránkách, v nabídkách či katalozích (dále jen „nabídka“) prodávajícího nezahrnují DPH. Cena za zboží nebo služby je platná potvrzením objednávky či podpisem smlouvy, není-li sjednáno jinak či nevzniknou-li prodávajícímu vícenáklady v důsledku změn ze strany kupujícího či třetích stran.

3.3.
Cena zboží nezahrnuje individuální ani dárkové balení, návody v českém jazyce či doprovodné materiály a příslušenství.

3.4.
Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu. Ceník dopravy je následující:

Zboží bez brandingu Doprava Doba dodání ČR SR
Objednávka nad 20 800 CZK* standard do 7 dnů zdarma zdarma
Objednávka pod 20 800 CZK* standard do 7 týdnů 390 CZK 520 CZK
Zboží s brandingem individuální kalkulace dopravy

*Ceny uvedené výše jsou za 1 balík. Výše dopravy v CZK se odvíjí od aktuální hodnoty devizového kurzu CZK/EUR. Doba dodání platí od ověření skladové dostupnosti zboží a potvrzení závazné objednávky obchodníkem. Jedná se o běžnou dodací lhůtu, která se může lišit na základě nenadálých situací ve světe, vyšší moci, atp.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1.
Prodávající začíná objednávku zpracovávat až poté, co dojde k připsání fakturované částky na účet prodávajícího, pokud není výslovně sjednáno jinak.

4.2.
Zboží je expedováno prodejcem ke kupujícímu 1x týdně. Dodací lhůta je stanovena obchodním zástupcem společnosti Silic Média, s.r.o. individuálně dle rozsahu konkrétní zakázky. V případě definice dodací lhůty ve dnech, vždy hovoříme o dnech pracovních, tedy bez víkendů a svátků.

4.3.
Lhůta dodání začíná dnem schválení zakázky kupujícím, tj. odsouhlasení grafických návrhů do výroby formou potvrzené objednávky, případně odsouhlasením vzorku a současně dnem, kdy je sjednaná záloha připsána na účet prodávajícího.

4.4.
Prodávající si vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení termínu dodání v období od října do prosince a od ledna do února z důvodu nadměrného vytížení výrobních kapacit a plánovaných odstávek.

4.5.
Objednávky zboží bez brandingu, realizované prostřednictvím webu id-textil.cz, jsou dodávány smluvními dopravci prodávajícího (standardně UPS) a kupujícímu je účtována paušální sazba 390 Kč/balík.

V případě objednávky zboží s potiskem si kupující může vybrat některou z následujících způsobů dodání zboží:

  • osobní převzetí v Úvalech u Prahy, ulice Havlíčkova 232, 250 82,
  • smluvní balíková přeprava (PPL, GLS…),
  • smluvní paletová přeprava (GEIS, Raben…),
  • individuální rozvoz ke kupujícímu (doprava je účtována i v případě podpisu rámcové dohody částkou 15 Kč/km).

4.6.
Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

4.7.
Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než sedm (7) kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává poplatek za skladné ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) bez DPH za každý kalendářní den skladování. Jako první den placení skladného se počítá osmý (8.) kalendářní den.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby. Kupní cenou se rozumí cena za zboží a služby včetně všech dalších souvisejících nákladů a DPH. Plátci daně z ostatních zemí EU DPH nehradí pokud zakoupené zboží opustí hranice tuzemska. V případě, že zboží zůstává na území ČR, DPH bude i v případě kupujícího ze zemí EU připočítáno.

5.2.
Pro online objednávky zboží bez brandingu je platba za zboží či služby možná pouze předem, a to bezhotovostně bankovním převodem.

5.3. V případě objednávky zboží s brandingem prodávající určí jednu z následujících možností úhrady:
a) faktura se splatností 14 kalendářních dnů od dodání zboží;
b) 100% záloha vč. DPH předem;
c) 50% záloha + 50 % na fakturu se splatností 7 nebo 14 kalendářních dnů, vystavenou v den expedice zboží či realizace služeb.

5.4. Faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

5.3.
Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

5.4.
Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

5.5.
Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

5.6.
Nezaplacení faktury za dodané zboží či služby ve lhůtě 10 a více dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy, z něhož vyplývá nárok prodávajícího na odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek, bod 7.4.

6. SMLUVNÍ POKUTY

6.1.
Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně (slovy: žádná celá pět desetin procenta) z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného na žádost kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze či které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

7.2.
Kupující, který je podnikatelem, v souladu s ustanovením § 2106 občanského zákoníku, může odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě vadného plnění, tedy podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu dodáno v písemné podobě (e-mail či doporučené psaní) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) dnů od převzetí zboží.

7.3.
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, odstoupit, zejména v případech, kdy zboží není k dispozici či v případech, kdy zboží nelze dodat v termínu blízkém smluvené lhůtě. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle předchozí věty vrátí prodávající kupní cenu nebo uhrazenou zálohu kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od tohoto odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.4.
Prodávající může dále od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak deset (10) kalendářních dnů po dohodnutém termínu. Dále je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy.

7.5.
Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do sedmi (7) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

7.6.
Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu v České republice dostupné. Za vyšší moc se považuje zejména, nikoliv však výlučně, válka, teroristický útok, občanské nepokoje, vzpoura, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, požár, výbuch, záplava, epidemie či jiné živelné nebo přírodní katastrofy. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat o přibližném náhradním termínu plnění (dále jen „náhradní termín“) nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. V případě, že pro kupujícího bude náhradní termín dodání neakceptovatelný, je oprávněn od smlouvy odstoupit; odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je však možné teprve poté, co byla kupujícím prodávajícímu poskytnuta dodatečná lhůta pro dodání zboží v délce minimálně šedesát (60) dnů od původně sjednaného termínu dodání.

7.7.
V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího z důvodu nepřijetí náhradního termínu dle bodu 7.6 obchodních podmínek je však kupující povinen uhradit prodávajícímu doposud vzniklé náklady na výrobu nebo dopravu zboží.

7.8.
Odstoupením od smlouvy dle bodu 7.6 nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty, , poplatku za uskladnění 50 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den (slovy: padesát korun českých), nárok na úhradu nákladů prodávajícího související se započatou výrobou nebo s dodáním zboží, ani nárok prodávajícího na náhradu škody.

7.9.
Kupující bere dále na vědomí, že pokud bude zboží jím vrácené poškozené, opotřebené či částečně spotřebované, nebo bude jakkoliv jinak ponížena jeho hodnota, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu újmy jemu tím vzniklé. Tento nárok je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1.
Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení uvedená v objednávce či smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách.

8.2.
Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do dvou (2) měsíců.

8.3.
Kupující nemůže v žádném případě uplatnit nárok vůči prodávajícímu v případě, že produkty byly při dodání zcela nebo zčásti spotřebovány, zpracovány, obrandovány či jakkoliv jinak označeny, nebo sloučeny s jinými produkty.

8.4.
Kupující nemá právo uplatnit nárok u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.5.
Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem. Termín odstranění vady je závislý na konkrétním způsobu vypořádání, obvykle do dvou (2) měsíců. V případě náhradního plnění či opakované výroby je termín plnění sdělen obchodníkem Silic Média s.r.o. v závislosti na výrobních kapacitách a dalších okolnostech.

8.6.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

8.7.
Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží. Prodávající rovněž neodpovídá za škody vzniklé neodbornou instalací a manipulací dodané reklamy, která ji po dodání vyžaduje (outdoorová reklama, samolepky apod.). V případě potřeby konzultace či dodání detailnějších informací k použití reklamy jsou tyto prodávajícím na vyžádání kupujícího poskytnuty.

8.8.
Uplatnění reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici na internetových stránkách společnosti, tedy https://predmetyreklamni.cz/informace/reklamacni-rad/.

8.9.
V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží dle reklamačního řádu prodávajícího.

8.10.
Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti.

8.11.
Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby. Množstevní rozdíly musí být prodávajícímu oznámeny do tří (3) pracovních dnů od prokazatelného převzetí zakázky.

8.12.
Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky ± 5 % (slovy: plus mínus pět procent).

8.13.
Prodávající neručí za jakékoli následné škody nebo ušlý zisk kupujícího.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1.
Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě prodávajícího je vázána na skladové zásoby výrobce a prodávající tudíž dostupnost zboží negarantuje.

9.2.
Minimální hodnota objednaného zboží pro přijetí zakázky je 10 000 Kč, pokud není stanoveno jinak.

9.3.
Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk v elektronické podobě, nejlépe ve formátech: EPS, AI, PDF (vše ve křivkách) dle požadavku prodávajícího. Specifikace grafických podkladů najdete v našem DTP manuálu. U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani reklamaci.

9.4.
Kupující prohlašuje, že má oprávnění používat ochrannou známku, která může být součástí požadovaného brandingu, a plně zodpovídá také za oprávnění nakládat s dalšími předměty duševního vlastnictví, které požaduje zapracovat do své zakázky. Prodávající neodpovídá za neoprávněné použití díla duševního vlastnictví ani ochranné známky, které mu dodal kupující ke zpracování zakázky. Kupující ve smyslu ust. § 2890 občanského zákoníku okamžikem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím slibuje a zavazuje se, že nahradí prodávajícímu škodu, vznikne-li mu jeho činností dle uzavřené kupní smlouvy v souvislosti s nepravdivostí prohlášení kupujícího uvedeného ve větě první tohoto ustanovení (slib odškodnění kupujícího), zejména pokud třetí subjekt uplatní vůči prodávajícímu jakékoliv nároky ze zásahu do práva duševního vlastnictví v souvislosti s výrobou a šířením zboží, jehož dodání si kupující u prodávajícího objednal. Za okamžik doručení slibu prodávajícímu považují smluvní strany okamžik uzavření smlouvy. Kupující, zejména prodávajícímu, slibuje a zavazuje se, že uhradí prodávajícímu škodu ve výši odpovídající povinnosti prodávajícího uhradit oprávněným subjektům náhradu škody, vydat bezdůvodného obohacení a další nároky v souvislosti se zásahem prodávajícího do práva autorského, v souvislosti s porušením práv k ochranné známce prodávajícím nebo k průmyslovému vzoru, popř. jakýkoliv jiný nárok z práv průmyslového vlastnictví nebo z autorského práva.

9.5.
Závazným potvrzením objednávky dáváte automaticky souhlas společnosti Silic Média s.r.o. k použití grafických podkladů a informací o zakázce, pro marketingové účely, není-li v objednávce či smlouvě stanoveno jinak.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.
V případech neupravených těmito všeobecnými obchodními podmínkami se smluvní vztah bude řídit občanským zákoníkem. Na právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se neaplikuje zejména zvláštní ustanovení o prodeji zboží či služeb spotřebiteli či prodej zboží v obchodě. Ujednání o smluvních pokutách dle smlouvy nemá na povinnost kupujícího k náhradě škody žádný vliv.

10.2.
Upozornění: zboží uvedené v nabídkách prodávajícího je určeno výhradně k reklamním, dekoračním a propagačním účelům.

10.3.
Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo místa podnikání.

10.4.
Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupujícího nebo prodávajícího) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.

10.5.
Případné spory vzniklé na základě těchto všeobecných obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi, zejména spory z kupních smluv, se prodávající a kupující dohodli řešit vzájemnou dohodou. Nedojde-li k vyřešení sporu dohodou, jsou k rozhodování sporů příslušné obecné soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem k jeho rozhodnutí je Obvodní soud pro Prahu 1 a v případě věcné příslušnosti krajského soudu je k rozhodnutí sporu příslušný Městský soud v Praze.

11. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK, JEJICH ZMĚNY

11.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2023. Dosavadní všeobecné obchodní podmínky, uveřejněné na internetových stránkách, se tímto ruší. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu všeobecných obchodních podmínek.